Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Chứng nhận kiểm nghiệm HoneywellMáy lọc nước và Máy lọc không khí Honeywell đạt chứng nhận kiểm nghiệm của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: ECARF, IEC, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế (NIFC)… đảm bảo chất lượng như cam kết và tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.


Kết quả kiểm nghiệm tại Viện an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia NIFC - Bộ Y tế đối với Máy lọc nước HU 20.

Xem online

Download PDF


Kết quả kiểm nghiệm tại Viện an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia NIFC - Bộ Y tế đối với Máy lọc nước HRO 50.

Xem online

Download PDF


Kết quả kiểm nghiệm tại Viện an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia NIFC - Bộ Y tế đối với Máy lọc nước HRO 400.

Xem online

Download PDF


Kết quả kiểm nghiệm tại Viện an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia NIFC - Bộ Y tế đối với Máy lọc nước ATRO 75.

Xem online

Download PDF


Chứng nhận kiểm nghiệm của Tổ chức nghiên cứu dị ứng của Châu Âu ECARF đối với Máy lọc không khí Air Touch P.

Xem online

Download PDF


Chứng nhận kiểm nghiệm của Tổ chức nghiên cứu dị ứng của Châu Âu ECARF đối với Máy lọc không khí Air Touch Gold.

Xem online

Download PDF


Chứng nhận kiểm nghiệm của Tổ chức nghiên cứu dị ứng của Châu Âu ECARF đối với Máy lọc không khí Air Touch X.

Xem online

Download PDF


Chứng nhận kiểm nghiệm của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC đối với các dòng máy lọc không khí Honeywell.

Xem online

Download PDF