Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Bảo hành & Bảo trì Honeywell

24/02/2018 - Bảo hành & Bảo trì

Công ty Honeywell Việt Nam chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì cho tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm Máy lọc nước và Máy lọc không khí Honeywell tại Việt Nam.

Bảo hành & Bảo trì Mountain Fresh

24/02/2018 - Bảo hành & Bảo trì

Công ty Mountain Fresh Canada Ltd. ủy quyền cho Công ty Cổ phần Techca bảo hành và bảo trì cho tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm Máy lọc nước Mountain Fresh Canada tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Techca có trách nhiệm kích hoạt chế độ bảo hành, bảo trì định kỳ ngay sau khi khách hàng đưa sản phẩm vào sử dụng để bảo đảm mọi thiết bị được hưởng quyền bảo hành, bảo trì.

Bảo hành & Bảo trì Air Sniper

06/02/2018 - Bảo hành & Bảo trì

Công ty Alpine Innovative Research ủy quyền cho Công ty Cổ phần Techca bảo hành và bảo trì cho tất cả khách hàng đang sử dụng sản phẩm Máy diệt khuẩn làm sạch không khí Air Sniper tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Techca có trách nhiệm kích hoạt chế độ bảo hành, bảo trì định kỳ ngay sau khi khách hàng đưa sản phẩm vào sử dụng để bảo đảm mọi thiết bị được hưởng quyền bảo hành, bảo trì.